page_banner

Müşderi hekaýalary

Garaşylýan hyzmatdaşlygymyza has gowy düşünmäge kömek etmek üçin nusgawy müşderileriň 3 görnüşi bar.

QC + ippingükleme

Eltip bermek

Köne müşderilerimiziň aýdýanlary

Nick

BRIK-den Nik

“Fantastik, jikme-jik we maglumat beriji pikirleriňiz üçin köp sag boluň.

Maňa hakykatdanam gowy ýaly görünýär we siziň hyzmatyňyz we aragatnaşygyňyz gaty professional, hakykatdanam lezzet alyň! ”

Sonia

DORIS SLEEP-den Sonia

“Etiketkalary saýlamak, gaplamak we çap etmek we ammary dolandyrmak agyr. Muny özümiz etmek biziň üçin ullakan stres bolar, ýöne ZHYT-iň hemmesine ideg etmegi, çykdajylaryň we wagtyň tygşytlanmagy biziň işimiz üçin gymmatlydyr ”.

Tracy

Treýsi, BAKBLADE-den

“ZHYT kompaniýasy biziň ösüşimize hökman uýgunlaşdy. Markalaryň ösmegine we beýleki 3-nji tarap logistika kompaniýalarynyň birnäçe ýyl yzda bolup biläýjek derejede ösmegine kömek edip, has gowulaşmagyny dowam etdirýärler. "

Täze müşderilerimiziň aýdýanlary