page_banner
company img

Kompaniýanyň tertibi

ZHYT LOGISTICS CO., LTD, Şençzhenen şäherindäki halkara kurýer giganty UPS tarapyndan ygtyýarlandyrylan dünýä derejesindäki hyzmat agentidir. Hytaýda DHL hyzmat üpjün edijisidir. Şol bir wagtyň özünde, ZHYT, TNT, FEDEX, ARAMEX we ş.m. köp sanly halkara ekspress marka kompaniýasy bilen gowy hyzmatdaşlyga eýe. ZHYT-nyň özboluşly howa transport kanallary we ABŞ we Europeanewropa göni hyzmaty bar.

Kompaniýanyň sagdyn operasiýa ulgamy, netijeli dolandyryş ulgamy, ajaýyp okuw mehanizmi, işjeň iş atmosferasy bar, bazaryň islegine gönüden-göni garşy durarys, müşderilere höwes, hil, ygtybarly hyzmat bereris.

Müşderilere Hytaýda haryt satyn almak, hil gözegçiligi, ammar we Hytaýdan dünýäniň beýleki künjeklerine eksport ýaly logistika hyzmatlaryny berip bileris. Logistika howa, deňiz, ekspress we aýratyn DDU we DDP hyzmatlaryny öz içine alýar. Hytaýdan satyn almak isleýän harytlaryňyzy göni eliňize ýa-da kesgitlenen ýere eltiň.

Önüm hyzmaty global ekspress hyzmaty (Global Express) standart gapydan gapy ekspress hyzmaty, global ekspressimizi ulanyp, harytlaryňyzy iş gününden ýa-da iň ýakyn iş gününden öň eltip bereris. Bu hyzmat dünýäniň 220-den gowrak ýurduna ýa-da sebitine degişlidir.

Ykdysadyýet Express, ygtybarly we tygşytly ekspress hyzmaty gerek bolsa, ykdysady ekspressimizi saýlaň. Adatça harytlaryňyzy 2-5 iş gününde eltýäris. Bu hyzmat, Hytaýdan Hytaýa eksport we import ýaly 40-dan gowrak ýurt we sebit üçin ulanylýar.

company img2

Hyzmat opsiýalary

* ileri tutulýan ugur: global ekspress esasynda ileri tutulýan hyzmatlary saýlap bilersiňiz. Resminamanyňyzyň ýa-da bukjanyňyzyň möhüm orny aýratyn ileri tutulýan bellige birikdiriler we bölekleriň eltilmegine çenli ähli harytlaryňyzy mümkin boldugyça dolandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

Uly önümleri gaýtadan işlemek

Eksport eksportyny ýa-da howa eksportyny saýlaýarsyňyzmy; bahasyna islegiňiz bar bolsa we wagt we eksport (tor ýa-da uçuş) görnüşinde düzülen eksport ulgamy ýa-da uçuş barada ylalaşsaňyz, size has alternatiw we tygşytly baha berip bileris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

ZHYT LOGISTICS CO., LTD, UPS-iň ähli gyssagly hyzmatlaryny üpjün edýän Şençzhenen UPS birinji synp agentidir; b. ZHYT-nyň özboluşly Europeewropa we Amerikanyň ýörite ugry bar; c. ZHYT ABŞ, Kanada, Meksika, Awstraliýa, Günorta Afrika, Hindistan we beýleki ýurtlardaky müşderiler üçin has gowy hyzmatlar we bahalar berip biler; d. ZHYT müşderiniň isleginden has köp zat üpjün edýär. Kanal, şol sanda: DHL, UPS, FedEx, TNT, Aramex, EMS we beýleki kanal hyzmatlary; e. ZHYT porta porty, gapydan howa gatnawy hyzmatyny berip biler; f. ZHYT Hongkong, Taýwan we halkara import hyzmatlaryny berip biler; g. ZHYT-da ajaýyp hyzmat ulgamy we ýükleri yzarlamak we talap etmek ulgamy bar.