page_banner

Logistik ýük konsolidasiýasy we ýük daşaýjylara peýdalary

Häzirki zaman dinamiki bazar şertlerinde, ýükleri birleşdirmek çözgüdiniň öňküsinden has zerurdygyny göz öňünde tutup, satyjylar has kiçi, ýöne ýygy-ýygydan sargytlary talap edýärler we sarp edilýän gaplanan harytlary ýük daşaýjylar ýük göterijilerinden has köp ulanmaga mejbur bolýarlar, iberijiler ýeterlik ýerini kesgitlemeli. ýük konsolidasiýasyndan peýdalanmak üçin göwrüm.

Consük konsolidasiýasy
Ippingük daşama çykdajylarynyň esasy ýörelgesi bar;göwrümiň ýokarlanmagy bilen, ýük daşamak üçin birligiň bahasy azalýar.

Amaly nukdaýnazardan seredeniňde, has köp mukdarda göwrüm almak üçin iberijileri birleşdirmek köplenç artykmaçlygy aňladýar, bu bolsa öz gezeginde umumy çykdajylary azaldýar.

Jebisleşdirmegiň diňe pul tygşytlamakdan başga peýdalary bar:

Tranzit wagty has çalt
Gämi duralgalarynda az dykyzlyk
Az, ýöne has güýçli aragatnaşyk gatnaşyklary
Önümiň has az işlenmegi
Iberijilerde goşmaça tölegleriň azalmagy
Fuelangyjyň we zyňyndylaryň azalmagy
Bellenen senelere we önümçilik meýilnamalaryna has köp gözegçilik
Häzirki bazar şertlerinde, konsolidasiýa çözgüdini göz öňünde tutmak, birnäçe ýyl ozalkydan has zerurdyr.

Satyjylar kiçi, ýöne ýygy-ýygydan sargyt talap edýärler.Bu, gurşunyň has gysga wagtyny we doly ýük awtoulagyny doldurmak üçin az önümi aňladýar.

Sarp ediji gaplanan harytlar (CPG) ýük daşaýjylar ýük awtoulaglaryndan az (ZHYT-logistika) ulanmaga mejbur bolýarlar.

Ippük daşaýjylar üçin ilkinji päsgelçilik, konsolidasiýadan peýdalanmak üçin ýeterlik göwrüminiň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamakdyr.

Dogry çemeleşmek we meýilleşdirmek bilen köpüsi muny edýär.Ony görmek üçin diňe gözüňi açmak meselesi - meýilnamalaşdyrmak işinde bu hakda bir zat etmek üçin has ir.

Sargytlary birleşdirmek mümkinçiligini tapmak
Jebisleşdiriş strategiýasyny döretmek bilen baglanyşykly mesele we mümkinçilik, aşakdakylary göz öňünde tutanyňyzda aýdyňdyr.

Satyjylaryň önümçilik tertibini, ýük daşamagyň näçe wagt alýandygyny ýa-da şol bir wagtyň özünde başga sargytlaryň bolup biljekdigini bilmezden satyjylaryň sargytlary tabşyrmagy meýilleşdirmegi adaty zat.

Muňa ugurdaş, ýük daşaýan bölümleriň köpüsi marşrutizasiýa kararlaryny berýärler we täze sargytlaryň geljekdigini görüp bilmeýän ASAP sargytlaryny ýerine ýetirýärler.Ikisi hem häzirki wagtda işleýär we adatça biri-birinden aýrylýar.

Satuw we logistika bölümleriniň arasynda has köp üpjünçilik zynjyrynyň görnükliligi we hyzmatdaşlygy bilen transport meýilleşdirijileri haýsy sargytlary has köp wagtyň içinde jemläp boljakdygyny we müşderileriň garaşyşlaryny kanagatlandyryp biljekdigini görüp bilerler.

Dikeldiş strategiýasyny durmuşa geçirmek
Iň oňat ýagdaýda LTL göwrümleri has tygşytly köp duralgaly, doly ýük göteriji ýüklere jemlenip bilner.Gynansagam, döreýän markalar we kiçi we orta göwrümli kompaniýalar üçin ýeterlik mukdarda palet bolmagy mümkin däl.

Transportationörite transport üpjün edijisi ýa-da 3PL nokady bilen işleseňiz, LTL sargytlaryňyzy beýleki müşderiler ýaly birleşdirip bilerler.Çykýan ýükler köplenç şol bir paýlaýyş merkezlerine ýa-da umumy sebite girip, arzanladylan nyrhlary we netijeliligi müşderileriň arasynda paýlaşyp bolýar.

Beýleki mümkin konsolidasiýa çözgütleri ýerine ýetiriş optimizasiýasyny, birleşdirilen paýlanyşy, ýelkenli ýa-da ýük daşamalary öz içine alýar.Iň oňat ulanylýan strategiýa, her bir iberiji üçin tapawutlanýar we müşderiniň çeýeligi, toruň yzy, sargyt göwrümi we önümçilik tertibi ýaly faktorlara baglydyr.

Esasy, iş amallaryňyzy amallaryňyz üçin mümkin boldugyça bökdençsiz saklamak bilen, müşderileriňiziň iberiş isleglerini kanagatlandyrýan iň oňat prosesi tapmakdyr.

Sahypada vs. Sahypadan daşarky konsolidasiýa
Has görnükli bolanyňyzdan we konsolidasiýa mümkinçilikleriniň nirededigini kesgitläniňizden soň, ýükleriň fiziki taýdan birleşmegi birnäçe dürli ýol bilen bolup biler.

Sahypada birleşdirmek, önümiň iberilýän ýerinde ýa-da paýlanyş merkezinde asyl iberişleri birleşdirmekdir.Sahypany birleşdirmegi goldaýanlar, az önümiň işlenip düzüljekdigine we çykdajylaryň hem-de netijeliligiň nukdaýnazaryndan has gowy hereket edýändigine ynanýarlar.Goşundylary we iýmit önümlerini öndürijiler üçin bu esasanam dogry.

Siteerde birleşdirmek düşünjesi, garaşylýan zatlary görmek üçin sargytlaryny has kämil görüp bilýän iberijiler üçin, şeýle hem iberişleri fiziki taýdan berkitmek üçin wagt we giňişlik üçin iň amatlydyr.

Iň gowusy, ýerinde konsolidasiýa sargyt saýlamak / gaplamak ýa-da öndürmek nokadynda mümkin boldugyça ýokary akymda bolýar.Bu desganyň içinde goşmaça sahna meýdançasyny talap edip biler, ýöne käbir kompaniýalar üçin aç-açan çäklendirme.

Sahypadan daşardaky konsolidasiýa, köplenç tertipleşdirilmedik we köp mukdarda iberilen ýükleri aýratyn ýere alyp gitmekdir.Bu ýerde iberişleri tertipleşdirip, barmaly ýerleri halaýanlar bilen birleşdirip bolýar.

Sahypadan daşgary birleşdirmek mümkinçiligi, adatça haýsy sargytlaryň gelýändigini görüp bilmeýän, ýöne bellenilen seneler we tranzit wagtlary bilen has çeýeligi üpjün edijiler üçin iň gowusydyr.

Zyýanly tarapy, önümi birleşdirip boljak ýere geçirmek üçin zerur goşmaça çykdajylar we goşmaça işlemekdir.

3PL ZHYT sargytlaryny kondensirlemäge nähili kömek edýär
Jebisleşdirmegiň köp peýdasy bar, ýöne garaşsyz partiýalaryň ýerine ýetirmegi köplenç kyn bolup biler.

Üçünji tarap logistika üpjünçisi köp tarapdan kömek edip biler:

Bitarap maslahat
Senagat tejribesi
Iň uly aragatnaşyk ulgamy
Uckük awtoulaglaryny paýlaşmak mümkinçilikleri
Tehnologiýa - optimizasiýa gurallary, maglumatlary derňemek, dolandyrylýan transport çözgüdi (MTS)
Kompaniýalar üçin ilkinji ädim (hatda özlerini gaty kiçidir öýdýänlerem) logistika meýilleşdirijileri üçin ýokary akymda has gowy görünmegi ýeňilleşdirmek bolmaly.

3PL hyzmatdaşy, görünýän bölümleriň arasynda görnükliligi we hyzmatdaşlygy aňsatlaşdyryp biler.Tablisa bitarap pikir getirip bilerler we daşarky tejribe berip bilerler.

Öň hem belläp geçişimiz ýaly, şuňa meňzeş önüm öndürýän müşderilere hyzmat etmekde ýöriteleşen 3PL ýük awtoulaglarynyň paýlaşylmagyny aňsatlaşdyryp biler.Şol bir paýlaýyş merkezine, bölek satyja ýa-da sebite barsa, meňzeş önümleri birleşdirip, tygşytlamalary ähli taraplara geçirip bilerler.

Jebisleşdiriş modellemegiň bir bölegi bolan dürli çykdajylary we gowşuryş ssenarilerini ösdürmek çylşyrymly bolup biler.Bu amal köplenç logistika hyzmatdaşynyň iberijileriň adyndan maýa goýup we elýeterli elýeterliligi üpjün edip biljek tehnologiýa bilen aňsatlaşdyrylýar.

Iberişde pul tygşytlamak isleýärsiňizmi?Jebisleşdirmegiň mümkin bolup biljekdigine göz aýlaň.


Iş wagty: 01-2021-nji dekabry