page_banner

Derňew: 32 ýurtda söwda islegleriniň ýatyrylmagynyň Hytaýa täsiri |Saýlamalaryň umumylaşdyrylan ulgamy |Iň halanýan millet bejergisi |Hytaýyň ykdysadyýeti

[“Epoch Times” 2021-nji ýylyň 4-nji noýabry]Käbir bilermenleriň pikiriçe, munuň sebäbi Günbatar SSK-nyň adalatsyz söwdasyna garşy çykýar we şol bir wagtyň özünde Hytaýyň ykdysadyýetini içerki özgerişlere we epidemiýadan has uly basyşlara sezewar eder.

Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň gümrük gullugynyň 28-nji oktýabrda 2021-nji ýylyň 1-nji dekabryndan bäri Europeanewropa Bileleşigi, Angliýa we Kanada ýaly 32 ýurduň Hytaýyň GSP nyrhlaryny artykmaç bermejekdigi we gümrükhanalaryň bermejekdigi barada habar berildi. has uzyn GSP şahadatnamalaryny beriň.(A görnüşi)Hytaý Kommunistik partiýasy köp ýurtly GSP-den “gutardyş” hytaý önümleriniň belli bir derejede bäsdeşlik ukybynyň bardygyny subut edýändigini resmi taýdan yglan etdi.

Saýlawlaryň umumylaşdyrylan ulgamy (umumylaşdyrylan ileri tutmalar ulgamy, gysgaldylan GSP) ösen ýurtlar (peýdaly ýurtlar) halkara söwdasynda ösýän ýurtlara (peýdalanýan ýurtlara) berilýän iň amatly ýurt salgyt stawkasyna esaslanyp, has amatly nyrh arzanladyşdyr.

Öz içine alyjylyk, şertnama baglaşýan döwletleriň birek-birege haýsydyr bir üçünji ýurda berilýän häzirki ýa-da geljekki artykmaçlyklaryndan az bolmazlygy wada berýän halkara söwdasy bolan iň köp halanýan ýurt bejergisinden (MFN) tapawutlanýar.Iň köp halanýan halka çemeleşmegiň ýörelgesi, nyrhlar we söwda we BSG baradaky umumy şertnamanyň esasyny düzýär.

32 ýurduň hünärmenleri Hytaýyň öz içine alyjy bejergisini ýatyrýarlar: elbetde

Milli Taýwan uniwersitetiniň Ykdysadyýet kafedrasynyň professory Lin Sýangkaý muny kabul etmedi: “Ilki bilen, SSK ençeme ýyl bäri beýik güýçleriň ösmegi bilen öwünýär.Şonuň üçin Hytaýyň senagat we ykdysady güýji Günbatary indi MFN statusyny bermeli däl edýär.Mundan başga-da, hytaý önümleri eýýäm ýeterlik derejede bäsdeşlik edýär., Başda goraga mätäç däl ýaly. "

Şeýle hem ABŞ-nyň goşunynyň 5000 mil aralyga howa hüjümini meýilleşdirmek üçin F-35C toparyny döredýändigine serediň |Gizlin söweşiji |Günorta Hytaý deňzi |Filippin deňzi

“Ikinjisi, SSK adam hukuklaryna we erkinlige goşant goşmady.SSK zähmet we adam hukuklaryny, şol sanda Sinszýanda adam hukuklaryny ýok edýär. "SSK Hytaý jemgyýetine berk gözegçilik edýär we Hytaýda adam hukuklary we azatlyklar ýok;we halkara söwda şertnamalarynyň hemmesi bar.Adam hukuklaryny, zähmeti we daşky gurşawy goramak üçin dürli ýurtlar tarapyndan durmuşa geçirilýän bu ülňüler önüm öndürmek bahasyna gönüden-göni täsir edýär.

Lin Sýankai sözüniň üstüni ýetirdi: "SSK daşky gurşawa goşant goşmaýar, sebäbi daşky gurşawy goramak önümçilik çykdajylaryny ýokarlandyrar, şonuň üçin Hytaýyň arzan bahasy adam hukuklarynyň we daşky gurşawyň hasabyna amala aşyrylar".

Günbatar ýurtlarynyň öz içine alyjy bejergini ýatyrmak bilen SSK-a duýduryş berýändigine ynanýar: "Bu, CCP-ä eden işleriňiziň dünýä söwdasynyň adalatlylygyny pese gaçyrandygyny aýtmagyň serişdesi."

Taýwan ykdysady gözleg institutynyň ikinji gözleg institutynyň müdiriniň orunbasary Hua Jiazheng: "Bu ýurtlar tarapyndan kabul edilen syýasatlar adalatly söwda ýörelgesine esaslanýar" -diýdi.

Ilkibaşda Günbatar Hytaýyň ykdysady ösüşden soň halkara söwdasynda adalatly bäsdeşlige boýun bolmagyna garaşmak üçin Hytaýa artykmaç çemeleşýändigini aýtdy.CCP-iň henizem subsidiýalar ýaly adalatsyz söwda bilen meşgullanýandygy ýüze çykaryldy;epidemiýa bilen bilelikde dünýä SSK-ä garşylygyny artdyrdy.Ynam, “Şeýlelik bilen her bir ýurt birek-birege ynam, ygtybarly söwda hyzmatdaşlary we ygtybarly üpjünçilik zynjyrlaryna has köp üns berip başlady.Şol sebäpli syýasaty öňe sürmek bar "-diýdi.

Taýwanyň umumy ykdysatçysy Wu Jialong aç-açan: "CCP-ni öz içine alýar" -diýdi.SSK-nyň söwda gepleşikleri, söwda deňsizligi we howa ýaly meseleleri çözmäge mümkinçiliginiň ýokdugyny indi subut edendigini aýtdy."Gepleşmäge ýol ýok, uruş ýok, soň seni gurşap al".

Şeýle hem serediň ABŞ Owganystandaky ilçihananyň eýesini 72 sagadyň dowamynda yzyna alar, Angliýa parlamenti gyssagly ýatlaýar

Amerikanyň Birleşen Ştatlary, 1998-nji ýylda iň gowy görülýän ýurt bejergisiniň adyny hemişelik adaty söwda gatnaşyklarynyň adyny üýtgetdi we kanun başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, ähli ýurtlarda ulanylýar.2018-nji ýylda ABŞ-nyň hökümeti SSP-ni uzak möhletleýin adalatsyz söwda amallarynda we intellektual eýeçilik hukuklaryny ogurlamakda günäkärledi we import edilýän Hytaý harytlaryna salgyt töledi.SSK soň ABŞ-dan ar aldy.Iki tarapyňam iň gowy görýän milletine bolan gatnaşygy bozuldy.

Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň gümrük maglumatlaryna görä, 1978-nji ýylda umumylaşdyrylan ileri tutma ulgamy ornaşdyrylaly bäri, 40 ýurt Hytaýyň GSP nyrhlaryny ileri tutdy;häzirki wagtda Hytaýyň umumylaşdyrylan ileri tutma ulgamyny berýän ýeke-täk ýurt Norwegiýa, Täze Zelandiýa we Awstraliýa.

Analiz: Umumylaşdyrylan Saýlawlar ulgamynyň ýatyrylmagynyň Hytaýyň ykdysadyýetine täsiri

Umumylaşdyrylan saýlawlar ulgamynyň ýatyrylmagynyň Hytaýyň ykdysadyýetine edýän täsiri barada Lin Sýankai uly täsir eder öýdemok."Aslynda munuň kän bir täsiri bolmaz, diňe az pul gazanyň."

Hytaýyň ykdysadyýetiniň geljegi özgerişleriň netijelerine bagly bolup biler diýip hasaplaýar."Geçmişde SSK hemişe eksport däl-de, içerki islegiň ösüşi barada gürleşýärdi, sebäbi Hytaýyň ykdysadyýeti köp we ilaty köp."“Hytaýyň ykdysadyýeti eksporta gönükdirilen içerki islege gönükdirildi.Üýtgeşmäniň tizligi ýeterlik çalt bolmasa, elbetde oňa täsir eder;özgertmeler üstünlikli bolsa, Hytaýyň ykdysadyýeti bu päsgelçilikden geçip biler ".

Hua Jiazheng, "Hytaýyň ykdysadyýetiniň gysga möhletde çökmegi mümkin däl" diýip hasaplaýar.SSK-nyň ykdysadyýeti ýumşak ýere öwürmegi umyt edýändigini, şonuň üçin içerki islegi we içerki dolanyşygy giňeldýändigini aýtdy.Soňky birnäçe ýylda eksport Hytaýyň ykdysady ösüşine goşant goşdy.Hytaýyň goşandy azalýar;häzirki wagtda ykdysady ösüşi goldamak üçin goşa siklli we içerki isleg bazarlary teklip edilýär.

Şeýle hem, Fumio Kişida hytaý gyrgylaryny çalyşmak we täze weteranyň ornuny tutmak üçin dolandyryjy partiýany täzeden gurnaýar |Japaneseaponiýanyň saýlawlary |Liberal Demokratik partiýa

Wu Jialong açaryň epidemiýada bolandygyna ynanýar.“Hytaýyň ykdysadyýetine gysga möhletde täsir etmez.Epidemiýa sebäpli ýüze çykarylan sargyt täsiri sebäpli daşary ýurt önümçilik işleri Hytaýa geçirilýär, şonuň üçin Hytaýyň eksporty gowy ýerine ýetirilýär we geçiriş sargyt effekti beýle çalt ýitmez. "

Ol şeýle diýdi: “Şeýle-de bolsa, Hytaýyň ykdysadyýetini we eksportyny goldamak üçin epidemiýanyň kadalaşmagy hakykatdanam gaty geň hadysadyr.Şol sebäpden, CCP wirusyň ýaýramagyny dowam etdirip biler, epidemiýanyň tolkundan soň tolkunyň dowam etmegine sebäp bolup biler, şonuň üçin Europeanewropa we Amerika ýurtlary adaty önümçilige dowam edip bilmez.. "

Epidemiýadan soňky döwürde global senagat zynjyry “siniki” bolýarmy?

Hytaý-ABŞ söwda urşy global senagat zynjyrynyň üýtgedip gurmak tolkunyny döretdi.Hua Jiazheng, Hytaýdaky global senagat zynjyrynyň ýerleşişini hem analiz etdi.Onuň pikiriçe, “senagat zynjyry yzyna alnanda yzyna alynyp bilinjekdigini aňlatmaýar.Dürli ýurtlardaky kärhanalaryň ýagdaýy başgaçarak. ”

Hua Jiazheng, uzak wagtlap materikde ýerleşýän Taýwanly telekeçileriň käbir täze maýa goýumlaryny Taýwana geçirip ýa-da başga ýurtlara goýup biljekdigini, emma Hytaýy ýok etmejekdigini aýtdy.

Japaneseapon kompaniýalary üçin hem edil şonuň ýalydygyna göz ýetirdi."Companiesapon hökümeti kompaniýalary gaýdyp gelmäge höweslendirmek üçin käbir artykmaç çäreleri gördi, ýöne Hytaýyň materiginden köpüsi yza çekilmedi."Hua Jiazheng, "üpjün ediş zynjyrynyň ýokarky we aşaky önüm öndürijileri, ýerli işgärleri, gurluş utgaşdyrylmagyny we ş.m. derrew çalşyp boljakdygyňyzy aňlatmaýar" -diýdi."Näçe köp maýa goýsaňyz we näçe köp wagt alsaňyz, gitmek hem şonça kyn bolar".

Jogapkär redaktor: Ye Ziming #


Iş wagty: 02-2021-nji dekabry